Голям и среден бизнес

ExESS Software

Корпоративни клиенти

Кемикъл Регулейшън Сървисиз предлага различни възможности за ползване на софтуера. Предоставяме пакетни програми с включена техническа поддръжка, както и изработване на SDS, сценарии на експозиция, етикети, PCN досиета от наши специалисти. 

Създавай

Информационни листове за безопасност, Етикети, Сценарии на експозиция, Инструкции за безопасност, Сертификати със стандартите на IFRA,  Доклади за алергени, Информационни фишове и други

Изчислявай

GHS и CLP класификацията, Транспортната класификация, Ограниченията съгласно приложение XVII на REACH,  Категориите на опасност и праговите количества на опасни вещества от Севезо III

Управлявай

Уникален идентификатор на формулите (UFI код); Хармонизиран формат за уведомления (PCN досие)

Възползвайте се от достъп до


EuPCS
Списък на Европейската система за категоризация на продукти 
Chemspector
Управлявай складовите си наличности дори и от мобилен телефон, чрез платформата Chemspector
Библиотеки
Библиотеки с всички вещества и техните хармонизирани класификации, всички дескриптори на употреба, ИЛБ стандартни фрази и гранични стойности на професионална експозиция
PubliChem
Специално създадена платформа за разпространение, управление и архивиране на документи
Търсене